О нама

Општа болница Јагодина налази се у седишту Поморавског управног округа и као самостална здравствена установа почев од 01.01.2008. године обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу, која обухвата: пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе, дијагностичку обраду, лечење, рехабилитацију и здравствену негу на поликлиничком нивоу, у оквиру дневних болница и у току хоспитализације, из области: интерне медицине, пнеумофтизиологије, неурологије, онкологије, педијатрије, хирургије са урологијом,ортопедије и трауматологије, гинекологије и акушерства са неонатологијом , психијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, трансфузиологије, биохемијске, хематолошке, микробиолошке, патолошке, патохистолошке, цитолошке, радиолошке, ултразвучне дијагостике и фармацеутске делатности, а на поликлиничком нивоу и из оториноларингологије, офталмологије и дерматовенерологије, и такође обавља санитетски превоз у друге здравствене установе.

Здравствена заштита се пружа у наменски уређеним просторним капацитетима, чија укупна површина износи 15.670 м2.
Kадровску структуру у Општој болници Јагодина чини 585 уговоренх радника са Републичким заводом за здравствено осигурање, и то:

110 лекара ( доктора наука, магистра, примаријуса, субспецијалиста, специјалиста, доктора медицине)
362 медицинске сестре и техничара ( са средњом и вишом стручном спремом)
7 здравствених сарадника
4 дипломирана фармацеута
102 нездравственa радника

Овај број запослених је испод законског норматива,а због повећаног броја пацијената и проширења капацитетата недостаје још лекара и другог медицинског особља.

Важан фактор у кадровском потенцијалу је континуирана едукација и акредитација здравствених радника, на шта се улажу знатна финансијска средства.

У Општој болници Јагодина у 2018. години на болничком лечењу налазило се 9.087 пацијената, у хируршким службама извршено је 2.615 већих оперативних захвата и велики број ситних хируршких интервенција. У јагодинском породилишту рађа се највећи број беба у Поморављу (око 700 у наведеном периоду), а око 30% рођених беба је са територија других општина.

Просечна дужина лечења у нашој болници у 2018.године је 5,36 данa, стопа леталитета 3,82%. Стопа леталитета лечених од инфаркта срца у првих 48 сати је 0,53%.

Као Општа болница у седишту управног округа, ова здравствена установа се налази на самом врху по квалитету, што се потврђује приметним повећањем прилива пацијената из суседних општина, али и првим местом на ранг листи Министарства здравља Републике Србије у 2011. години, по квалитету рада, у категорији градова до 100.000 становника.Општа болница Јагодина је и акредитована здравствена установа од 2011 године.

Велики напори се такође чине на обезбеђивању финансијских средстава из додатних извора (донација и сл.), како би се створиле што шире могућности за набавку најсавременије медицинске опреме, а све у циљу постизања сталног унапређења квалитета, а тако и модернизације здравственог система Србије, те јачања здравственог потенцијала нације у целини, а самим тим и ефикаснијем превазилажењу препрека у суочавању са временом промена.

Савремени болнички менаџмент, чини огромне напоре да, са истим или мањим ресурсима, у оквиру буџета, у раду постигне максималну ефикасност.

Један од стратешких циљева Опште болнице Јагодина је да се организација и развој пружања здравствених услуга и медицинске неге одвија путем инплементације високих стандарда квалитета европског здравства, који ће се остваривати уз учешће свих запослених, а уз активну подршку и усмеравање од стране највишег руководства.