О нама

Општа болница Јагодина налази се у седишту Поморавског управног округа и као самостална здравствена установа почев од 01.01.2008. године обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу, која обухвата: пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе, дијагностичку обраду, лечење, рехабилитацију и здравствену негу на поликлиничком нивоу, у оквиру дневних болница и у току хоспитализације, из области: интерне медицине, пнеумофтизиологије, неурологије, онкологије, педијатрије, хирургије са урологијом,ортопедије и трауматологије, гинекологије и акушерства са неонатологијом , психијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, трансфузиологије, биохемијске, хематолошке, микробиолошке, патолошке, патохистолошке, цитолошке, радиолошке, ултразвучне дијагостике и фармацеутске делатности, а на поликлиничком нивоу и из оториноларингологије, офталмологије и дерматовенерологије, и такође обавља санитетски превоз у друге здравствене установе.

Здравствена заштита се пружа у наменски уређеним просторним капацитетима, чија укупна површина износи 15.670 м2.
Kадровску структуру у Општој болници Јагодина чини 712 уговоренх радника са Републичким заводом за здравствено осигурање, и то:

134 лекара ( доктора наука, магистра, примаријуса, субспецијалиста, специјалиста, доктора медицине)
фармацеута, фармацеута-биохемичара
435 здравствених радника ( са средњом и вишом стручном спремом)
8 здравствених сарадника
129 немедицинска радника